هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220925

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی, 4:steelcharm /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-استیل - 1:steel /انگلیسی
24-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
27-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
28-ایران - 1:iran /انگلیسی
29-گل - 1:flower /انگلیسی
30-طلایی - 1:golden /انگلیسی
31-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
32-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
33-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
34-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
35-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
36-طلا - 1:gold /انگلیسی
37-کیف - 1:bag /انگلیسی
38-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
39-کوچک - 1:small /انگلیسی
40-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
41-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
42-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
43-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
44-دی - 1:day /انگلیسی
45-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
46-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
47-بزرگ - 1:big /انگلیسی
48-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
49-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
50-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
51-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
52-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
53-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
54-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
55-آویز - 1:medallion /انگلیسی
56-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
57-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
58-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
59-دست - 1:hand /انگلیسی
60-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
61-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
62-پر - 1:feather /انگلیسی
63-اسی - 1:esi /انگلیسی
64-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
65-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
66-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
67-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
68-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:kilimdesignmousepad /انگلیسی, 3:mousepadkilimdesign /انگلیسی
69-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetdesign /انگلیسی, 3:persiancarpetdesign /انگلیسی
70-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
71-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
72-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
73-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
74-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
75-تاج - 1:crown /انگلیسی
76-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
77-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
78-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
79-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
80-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 6:persianrugmousepad /انگلیسی, 7:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی
81-گیره - 1:clamp /انگلیسی
82-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
83-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
84-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:pendantcharm /انگلیسی, 3:charmpendant /انگلیسی
85-ساده - 1:simple /انگلیسی
86-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacependant /انگلیسی, 3:necklacecharm /انگلیسی, 4:necklacecharms /انگلیسی
87-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
88-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
89-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
90-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
91-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
92-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
93-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
94-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
95-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
96-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
97-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
98-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
99-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi, 3:beadedbracelet /انگلیسی, 4:beadsbracelet /انگلیسی
100-متوسط - 1:medium /انگلیسی
101-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی